Margot

Margot Najnowsza powie autora Lubiewa Szalona historia kilkorga orygina w kt rzy przechodz w yciu r ne przemiany Margot kobieta kierowca tira nocami przebiera si za dziwk Niepe nosprawna Asia kupuje CB rad

Najnowsza powie autora Lubiewa Szalona historia kilkorga orygina w , kt rzy przechodz w yciu r ne przemiany Margot kobieta kierowca tira nocami przebiera si za dziwk Niepe nosprawna Asia kupuje CB radio, by opiekowa si kierowcami i zostaje w Asi od Tirowc w Waldek, ch opak ze wsi, wyje d a do stolicy, by sta si Waldim Mandarynk , celebryt RozbucNajnowsza powie autora Lubiewa Szalona historia kilkorga orygina w , kt rzy przechodz w yciu r ne przemiany Margot kobieta kierowca tira nocami przebiera si za dziwk Niepe nosprawna Asia kupuje CB radio, by opiekowa si kierowcami i zostaje w Asi od Tirowc w Waldek, ch opak ze wsi, wyje d a do stolicy, by sta si Waldim Mandarynk , celebryt Rozbuchana j zykowo, pieprzna i groteskowa ballada o naszej rzeczywisto ci.

  • Margot Best Download || [Michał Witkowski]
    339 Michał Witkowski
Margot

About Author

  1. Urodzony w 1975 we Wroc awiu, mieszka w Warszawie Studiowa filologi polsk , potem pisa doktorat, ale zarzuci prac naukow i po wi ci si wy cznie tw rczo ci literackiej.Debiutowa zbiorem opowiada Copyright wyd Zielona Sowa, Krak w 2001 , nast pnie wyda powie Lubiewo wyd Korporacja Ha art, Krak w 2005 i 2006 i kolejny zbi r opowiada Fototapeta wyd W.A.B Warszawa 2006 Wyda tak e audiobooka z w asn interpretacj Lubiewa Krak w 2005 Wraz z Piotrem Gruszczy skim autor teatralnego scenariusza na kanwie Lubiewa TR Warszawa, pr ba czytana odby a si w listopadzie 2006.W lipcu nak adem Wydawnictwa W.A.B ukaza a si drukiem druga po Lubiewie powie Witkowskiego pt Barbara Radziwi wna z Jaworzna Szczakowej.Laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawc w Ksi ek za Lubiewo ,Laureat Nagrody Literackiej Gdynia za Lubiewo ,Laureat Paszportu Polityki za Barbar ,Finalista nagrody literackiej NIKE 2006 za Lubiewo ,Nominowany do nagrody literackiej NIKE 2007 za Fototapet ,Laureat Nagrody Pozna skiego Przegl du Nowo ci Wydawniczych i Biblioteki Raczy skich Ksi ka Lata 2007 za Barbar W roku 2007 Lubiewo uka e si w Niemczech Suhrkamp , Wielkiej Brytanii Portobello Books , Francji Edition de Olivier , Czechach, Finlandii Like , Szwecji Modernista , na W grzech Magveto Publishing House Ltd , we W oszech Saggiatore , w Izraelu, na Litwie i w S owenii Jak dot d Lubiewo ukaza o si w Rosji i na Ukrainie.Sprzedane zosta y tak e prawa do sfilmowania ksi ki Barbara Radziwi wna zosta a sprzedana do Niemiec i Holandii.

    Reply

Margot Comment

  1. Witkowski na warsztat wzi motyw metamorfoz, ksi ce przy wieca motto z Owidiusza, ale opisane przemiany s zgrzebne, prza ne, na miar Polski B Margot wydaje si by parodi Metamorfoz, ukazuj c zmian ze z ego w s abe, a mo e z gorszego w jeszcze gorsze Tu nie ma zaskakuj cych przeobra e , sukces w, s za to poprane egzystencje Margot wychowa a si w domu dziecka, pod okiem perwersyjnej opiekunki, o wymownej ksywce Kapral, kt ra upodoba a j sobie i wybra a na ma oletni kochank Bidulowe ycie jest beznadz [...]


  2. What a piece of crap.A huge waste of time I ve read it only because I own it And I own it only because I ve received it No story and no fucking idea what the main character, Margot, is for only to tell these totally boring and nonsense stories of Asia, Greta and Waldi Margot is probably about trying to picture the junk reality we have But it results in being just another piece of junk making this junk reality junk.  3. Spleciona historia ludzi z trzech r nych rodowisk, o r nej wra liwo ci i j zyku wulgarnej i wyuzdanej Margot, kierowcy tira, niepe nosprawnej Asi, dziewcz tka uwielbiaj cego rozmowy przez CB radio i nowowykreowanej gwiazdki tv show, Waldka Mandarynki Witkowski genialnie odda specyfik ka dego rodowiska, z dba o ci o wszystkie detale oraz przede wszystkim slang, czy to potoczny, czy bran owy.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *