Pļauka IV

P auka IV Veras Volk vi as rom na nosl dzo aj ceturtaj da galvenie varo i samierin ju ies ar dz ves sten bu dz vo un v ro raibo un reiz tik valdzino o pasauli Pla padomju zeme katram sniedz savu sapni un iesp

Veras Volk vi as rom na nosl dzo aj ceturtaj da galvenie varo i, samierin ju ies ar dz ves sten bu, dz vo un v ro raibo un reiz tik valdzino o pasauli Pla padomju zeme katram sniedz savu sapni un iesp jas da s dz vo ar cer bu par iguli un dz vokli perspekt v , citam dota iesp ja ar volgu ce ot un ienirt citu zemju kr s s un smar s Gita un Valters savu mieVeras Volk vi as rom na nosl dzo aj ceturtaj da galvenie varo i, samierin ju ies ar dz ves sten bu, dz vo un v ro raibo un reiz tik valdzino o pasauli Pla padomju zeme katram sniedz savu sapni un iesp jas da s dz vo ar cer bu par iguli un dz vokli perspekt v , citam dota iesp ja ar volgu ce ot un ienirt citu zemju kr s s un smar s Gita un Valters savu miera ostu atradu i Klavier s m j s, ko pa i c lu i, iek rtoju i un apdz voju i Iesp jams, kaut kur dzi i sird gruzd pag tnes p ridar jumi, bet apzi a, ka nav dz vots velti, musi virsroku.

  • [PDF] Pļauka IV | by ↠ Vera Volkēviča
    454 Vera Volkēviča
Pļauka IV

About Author

  1. Vera Volk vi a dzimusi Gargurne m c jusies Vecpiebalgas pamatskol un Vestienas divgad gaj lauksaimniec bas skol Bijusi izs t jum Vorkut P c atgrie an s Latvij str d par kr sot ju aj darb ieg st ne rst jamu slim bu aler iju Vi a oti m l jusi su us, gr matu las anu un operu, skaistas pu es ar sve iem un sare tiem v rdiem un aizvien k rt bu ap sevi Vien gi nav paticis gatavot st to uzskat jusi par lieku laika nosi anu Dz ves laik izveido pamat gu kartot ku par sengrie u mitolo iju.

    Reply

Pļauka IV Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *