കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

eBook

eBook കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum Some books bring a smile on our face. Ths is one of such books. Simple & Beutiful..... കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum is Book from the blurb from the blurb. P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum. Bestseller Book കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum Some books bring a smile on our face. Ths is one of such books. Simple & Beutiful....

About Author

  1. P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

    Reply

കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *