To prší moře

To pr mo e Nap nav psychologick drama jedn zd nliv oby ejn rodiny ve kter m autorka umo n ten i nahl dnout nejen do k ehk du e dvacetilet Hanky ale tak do osud dal ch vz jemn propojen ch postav S lehkost sob

Nap nav psychologick drama jedn zd nliv oby ejn rodiny, ve kter m autorka umo n ten i nahl dnout nejen do k ehk du e dvacetilet Hanky, ale tak do osud dal ch, vz jemn propojen ch postav S lehkost sob vlastn vypr v nelehk p b h o pocitech O bolesti, o nedorozum n , o strachu, o bezpodm ne n l sce, o ot zk ch a odpov d ch, kter se v ichni sna me v iNap nav psychologick drama jedn zd nliv oby ejn rodiny, ve kter m autorka umo n ten i nahl dnout nejen do k ehk du e dvacetilet Hanky, ale tak do osud dal ch, vz jemn propojen ch postav S lehkost sob vlastn vypr v nelehk p b h o pocitech O bolesti, o nedorozum n , o strachu, o bezpodm ne n l sce, o ot zk ch a odpov d ch, kter se v ichni sna me v ivot naj t O nad ji.

 • To prší moře Best Read || [Radka Třeštíková]
  447 Radka Třeštíková
To prší moře

About Author

 1. Radka Třeštíková Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the To prší moře book, this is one of the most wanted Radka Třeštíková author readers around the world.

  Reply

To prší moře Comment

 1. Ano, ano, tento styl kn ek se mi l b m d l t m v c Styl, kdy se d j knihy neto pln kolem toho, co se d je okolo, ale sp kolem toho, co se d je uvnit dan ch postav Hanka, dvacetilet holka, se kterou se ivot moc nemazlil a stal se z n v tomto mlad m v ku sirotek, je nav c tro ku labiln , tak e si mimo tyto ivotn trable p ivol je t p r ivotn ch ran sama N kdo se v podobn ch situac ch sesype, n kdo to v sob naopak v echno dus , n koho to nakopne k u v n ivota, n koho to upln utlum a ivotem se jen n [...]


 2. tiv , bolav , pln emoc a t k ch ivotn ch situac a P b h Kniha donut k zamy len a po jej m p e ten z n v lov ku n co z stane.


 3. Uf Na m byly v echny postavy a moc komplikovan , po kozen , nenorm ln Vyhnan a moc do extr mu, tak e neuv iteln.


 4. Radka si nezaslou , aby byla srovn van s Vieweghem Radka m bav ka dou svou knihou Viewegh m bav jen dv ma perfektn zpracovan propleten p b h.


 5. Zprvu m moc nebavila, proto e jsem p ed n pr v do etla Osm Nakonec jsem j ale zhltala a do konce T e t kov m bav , p esto e tato kniha je depresivn j ne ned ln ve er po dovolen a je v n v ce smrti ne v leckter m detektivn m thrilleru T e t kov um ps t o bl znech, o lidech s bizarn mi osudy, kter jsou d siv hlavn v tom, e bychom mohli podobn postavy zn t i z re ln ho ivota V p b hu je nap t i p edv datelnost Postavy zprvu nesympatick jsou nakonec sympatick a naopak.A na pln posledn ch dc ch autor [...]
 6. Celou dobu se kn ka hrozn vlekla, bylo to sice zaj mav , ale ne tak, abych ji cht la st le st Trvalo mi to proto trochu d le, zhruba ve 3 4 kn ky se za al d j kone n stup ovat a dramatizovat Konec obsahoval zaj mav vy st n Samotn d j byl velmi smutn a ponur , na nic vesel ho v t to kn ce ne ekejte.


 7. Pokud hled te smysluplnou knihu, kter v s donut p em let nad vlastn m ivotem, je titul To pr mo e jednozna nou volbou Do pomysln ho seznamu si zapisuji titul Dob e mi tak, kter Radka T e t kov vydala v roce 2014, jeliko u v m, e p e dob e a jej knihy se dob e i tou.Zdroj recenze fantasy maka 2015


 8. Pravdupovediac, asi prv 2 3 knihy som trpela a st le som rozm ala, ci do ta Nevadia mi depres vne mot vy ani rodinn ne astia, ale toto pre mna na za iatku bolo chaotick a pritiahnut za vlasy Zop r post v by som najrad ej nafackovala Posledn tretina knihy bola u lep ia, dej mi d val zmysel, ale viac ako 2 som nemohla dat, u len kv li koncu Po Babovkach od tej istej autorky ve k sklamanie.


 9. Konec m trochu zklamal, ale ch pu, e muselo b t t k knihu ukon it Rozhodn jsem tento konec ocenila l pe ne n jak happy end ve smyslu ili spolu astn a do smrti T matika pro m velmi osobn , nebylo to hran na city jako m John Greene, ale byla to up mn , ze ivota Oce uji, e mlad hrdinka nebyla vykreslena jen jako chudinka, ale e byly v knize uk z ny i jej patn str nky Pro m druh kniha od T e t kov a mus m uznat, e ps t opravdu um


 10. Kn ky od R T jsem etla paradoxn datumem vyd n odzadu Mo n i proto jsem m la velk o ek v n , p eci jen B bovky a Osm nastavily vysokou la ku.Cel kniha se to kolem 20let Hanky a osob bl zk ch v jej m okol Jestli m n co fakt bav , tak to jsou takov detaily, jako p b h o s objedn v n m pra my. 11. Posledn dobou jsem si obl bila tento styl psan Celkov m bav mlad esk autorky jako pr v Radka T e t kov , Petra Soukupov , Jana r mkov nebo i Kate ina Tu kov.Tahle kniha mi trochu p ipom nala p b h Marta v roce vet elce Zase to zahrnovalo rozmazlenou holku Akor t probl m s Martou byl ten, e j puberta za ala ve dvaceti Tak e celkem nem la pr vo se chovat tak hrozn Ale Hance zem eli rodi e A p esto zase tolika lidem neubl ila mo n taky proto, e u nikoho skoro nem la Ka dop dn jej reakce byla celkem [...]


 12. Proto e p b h za n smrt , a ta vlastn prov z hlavn hrdinku Hanku celou dobu, kdy se nejprve zabije jej otec a o p r let pozd ji zem e p i autonehod i jej matka, skute n zaj mav za n b t p b h, kdy se na sc n objev Hubert Tedy zhruba v polovin knihy Tento nijak a velmi p izp sobiv , a t m docela zaj mav mal mu , d v knize jistou tajemnost, kv li kter ten tou st d l Moc se mi l b retrospektivn pohledy do ivota jednotliv ch postav, kter mi autorka vysv tluje jejich sou asnou motivaci Zvl v p pad Hu [...]


 13. Minul v kend sme str vili na chate v lese, k sok od Brna, tak e kniha nesmela ch ba Alebo rovno dve Vybrala som si druh a tretiu kni ku Radky T e t kovej, preto e jej prvotina Dob e mi tak ma ned vno ve mi bavila Nemohla som si vybra lep ie Oba rom ny ma neskuto ne pohltili a tak p tav tanie, od ktor ho som sa nechcela odtrhn , som popravde ani ne akala Po prvej knihe som mala ako tak predstavu o tom, ako Radka p e, no aj napriek tomu ma znova dostala.Viac naorvokki.


 14. P li mnoho smrti, smutku, beznad je.Z bavn sc nka ze studijn ho na fild a n sledn pitka v n jak m baru okolo.Jedn se o komplikovan vypr v n , jeho v echny kli ky jsou pro ten e precizn rozpl t ny Cel m to znerv z ovalo podobn jako texty P Soulupov.


 15. Tahle kniha mi neskute n sedla Dvacetilet hrdinka mi byla neskute n bl zk a jednodu e jsem se do n v ila L bilo se mi, jak byl p b h naps n a pops n ze v ech stran a o ima v ech postav, tak e jsem se dozv d la p esn to, co jsem nutn pot ebovala v d t.


 16. Stra n m p ekvapil styl knihy P izn m se, e Radku dlouho sleduju na FB a v bec by m nenapadlo, e budou jej kn ky o tak siln ch a v n ch p b z ch P esto byl z cel ho p b hu c tit Rad in ob as ern smysl pro humor, kter m neskute n bavil a postupn ko enil p b h D kuju


 17. Radka Tre t kov se um s textem po dn pomazlit Kr sn napsan bolav kn ka Za tkem jsem se prokous vala, ale kn ka se lov ku dostane pod k i a nut ho p em let, jestli i on sv j ivot ije dost naplno.


 18. Je o bolesti Hlavn o bolesti A o rozhodnut ch, a u dobr ch, nebo patn ch Podle m bude sp bavit holky, proto e je to p edev m ten o pocitech.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *